dimanche 12 avril 2020

The people's attachment to the throne

التشبت بأهذاب العرش
زلزلو فايسبوك بهذا الرسم، حتى يعلم المفترس مدى حقيقة أمره 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire