mardi 2 mars 2021

أبواق الملكية


 آخــــر نكـثـة لمسيلمة الكذاب، منار الضلال والتضليل، الوطني حتى الصندالـــة !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.