jeudi 1 avril 2021

MISS Justice


 قضاء السيرك

أمير الضالمين يكلف ملكة جمال المهلكة عبد النباوي بمهمة إصلاح القضاء، مما يدل عن آعتراف الرئيس الأعلى للقضاء بفساد هذه المؤسسة هي الأخرى٠

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.