mercredi 19 janvier 2022

كفاح الشعب الصحراوي


 ما يجهلهُ أو يتجاهلُهُ بعض المغاربة، أنَّ كفاح الشَّعب الصحراوي المستميت من أجل حريته وكرامته مند عقود، هو آنتصارٌ لحق الشعوب في تقرير مصيرها، بما فيه الشَّعب المغربي المقهور.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.