dimanche 30 octobre 2022

ذكرى الشهيد محسن فكري


ذكرى الشهيد محسن فكري
حتى لا ننسى جرائم الملكية في حق أبناء الوطن, لا صلح ولا إصلاح مع الخونة. إسقاط النظام الملكي العميل, هو سبيلُنا الوحيد نحو الحرية والكرامة !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.