mercredi 12 juillet 2023

تصدير العبيد


 لمذا لا يتم ترحيل جميع العيَّــاشة الملكيين إلى جانب مولاهم أمير الظالمين، ماداموا متشبتين بأهداب عرش أجداده المجرمين !؟

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.