dimanche 27 août 2023

مُخدر الزومبي بالزريبة


  مُخدر الزومبي بأمريكـا إذا ما حلَّ بالزريبة قد تكون له ردود فعل إيجابية، بحكم نظرية سلبي + سلبي = إيجابي. أليس كذلك ؟

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.