vendredi 29 décembre 2023

الملك الجرافــةنضالنا مستمر لوجه شهدائنا الأبرار في سبيل الوطن، أما العبيد المنبطحة فلا خير فيها يرجى.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.